Shopbeleid

Betalen

Zelf overmaken kan door het totaalbedrag binnen 7 dagen na de orderdatum over te maken op rekeningnummer NL40 RABO0302096620 t.n.v. MadebyRinske in Harlingen, Nederland.
Vermeld bij je overschrijving het ordernummer.
Je bestelling wordt binnen 24 uur, op werkdagen, na ontvangst van je betaling te verzonden tenzij er een langere levertijd is omdat het product eerst nog gemaakt moet worden.
Zelf overmaken vanaf een Nederlandse bankrekening, neemt gemiddeld ongeveer 1 tot 2 werkdagen in beslag.
Paypal en iDEAL betalingen worden direct van je rekening afgeschreven. Dit zijn dus de snelste betaalmethodes.
Wanneer je jouw bestelling snel geleverd wilt hebben, kies dan voor een van deze twee betaalmogelijkheden

Privacybeleid

ByRinske respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ByRinske gebruikt je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Om een bestelling die je bij ons plaatst goed te kunnen versturen en je op de hoogte te houden van de status daarvan hebben we je naam, afleveradres, mailadres en telefoonnummer nodig. Als je op ByRinske.nl een account aanmaakt, bewaren wij je gegevens op een beveiligde server. Bij je account slaan we informatie op zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en order- en aflevergegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
ByRinske verkoopt je gegevens niet. ByRinske zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Zo moeten we je naam op de envelop zetten om je bestelling via PostNL thuisbezorgd te krijgen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bestellen

Account aanmaken
Bij het afronden van je bestelling wordt er gevraagd om je naam en adresgegevens in te vullen. Je kunt ervoor kiezen je gegevens op te slaan door een account aan te maken, zodat je ze bij een volgende bestelling niet nogmaals hoeft in te vullen. Dit is niet verplicht. Je gegevens worden alleen gebruikt om bestellingen af te ronden, lees hierover meer in het Privacybeleid van ByRinske. Onze nieuwsbrief ontvang je ook alleen maar wanneer je je hiervoor hebt aangemeld. Je kunt bij het afronden van je bestelling een ander bezorgadres voor de bestelling opgeven, zoals bijvoorbeeld het adres van je werk,ouders, buurvrouw of iemand aan wie je het item als cadeau wilt laten versturen. Klik zodra al je gegevens correct zijn ingevuld op ‘Betalen’ en selecteer de gewenste betaalwijze (iDEAL, Paypal, of zelf overmaken). Vul ook, indien je deze hebt, je kortingscode in. Na het afronden van je bestelling, ontvang je automatisch een ‘orderbevestiging’ op het door jou opgegeven mailadres. Heb je niets ontvangen? Kijk dan in de spambox van je email account, als je echt niets hebt ontvangen; neem dan even contact met ons op, zodat wij kunnen kijken of er iets misgegaan is. Wanneer je hebt gekozen voor de betaalwijze ‘zelf overmaken’ vind je in de orderbevestiging ook de betaalinstructies.

Garantie

Alle producten worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze verzonden worden, maar fouten maken is menselijk en ook tijdens het verzendproces kan er helaas eens iets mis gaan.
Is je bestelling niet, of beschadigd aangekomen?
Stuur ons in dat geval altijd even een mailtje eventueel met een foto van het beschadigde artikel en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om het op te lossen. Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Verzenden

Je bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van je betaling verzonden. PostNL geeft een garantie dat 96% van de verzendingen de volgende werkdag wordt geleverd binnen Nederland.
Je ontvangt na het plaatsen van je bestelling altijd automatisch een email van ByRinske.nl met je orderbevestiging. Niet ontvangen? Controleer dan even je Spambox.
Wanneer je bestelling door ons verwerkt is, ontvang je per email een verzendbevestiging. Als jouw bestelling via PostNL verzonden wordt, ontvang je een track & trace code waarmee je de verzendstatus via de website van PostNL kunt volgen.
MadebyRinske is niet aansprakelijk voor vertraging die is opgelopen, door bijvoorbeeld stakingen of drukke feestdagen.

Verzendkosten

Verzenden binnen Nederland is volgens de tarieven van Post.nl >pakket €6,95. Gratis verzending bij bestellingen boven € 50,00.

Afhalen

Je kunt een afspraak maken via info@byrinske.nl of whatsapp 06-27135040 en een tijdstip afspreken om je bestelling af te halen. Afspreken voor ’s avonds of in het weekend is ook prima.

Retourneren

De aankoop kan binnen 14 dagen probleemloos retour gestuurd worden. Wel moet het product ongebruikt, ongewassen en onbeschadigd geretourneerd worden in de originele verpakking, en bewaard zijn in een omgeving waar niet gerookt is. Na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag binnen 14 dagen teruggestort, inclusief de bezorgkosten. Retour zenden is voor eigen risico, dus vraag bij verzending om een bewijs. Van een retourzending van een pakket verzonden onder rembours worden slechts alleen de minimale portokosten vergoedt. Made by Rinske behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten, indien de artikelen niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Afnemer: de partij die producten afneemt van de ondernemer, zijnde een consument of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf danwel een rechtspersoon
4.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
6.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8.     Dag: kalenderdag;
9.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
10.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Made by Rinske
Handelend onder de naam/namen: ByRinske
Vestigingsadres:
Hoekerhof 23
8862 PZ
06-27135040 bereikbaar  op maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00
info@byrinske.nl
IBAN: NL40 RABO 0302 0966 20
KvK: 62819992 te Leeuwarden
BTW: NL 1099885582B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst (inclusief overeenkomst op afstand) tussen ondernemer en afnemer.
2.     Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.     De ondernemer sluit de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden en/of aankoop- en/of leveringscondities van de afnemer uitdrukkelijk uit.
Artikel 4 – Het aanbod
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
o    indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
o    de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
o    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 – De overeenkomst
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
o    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een afnemer zijnde een consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
o    c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
o    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
o    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.     Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht van een consument bij levering van producten
1.     Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht
1.     Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.     Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
o    a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
o    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o    d. die snel kunnen bederven of verouderen;
3.     Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
o    a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
Artikel 9 – De prijs
1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     De kosten voor de levering komen voor rekening van afnemer, tenzij anders overeengekomen door partijen.
3.     Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht van de consument niet worden uitgesloten.
Artikel 12 – Betaling
1.     Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan door vooruitbetaling voordat de bezorging van het goed plaatsvindt.
2.     De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.     In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil dat aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd.
Artikel 15 – Intellectuele Eigendom
1.     De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer, zoals auteursrechten, octrooien, merkrechten, modelrechten, tekeningen, reclames, alsmede rechten op een handelsnaam en andere industriële eigendomsrechten, blijven te allen tijde bij de ondernemer en mogen nimmer gekopieerd, verveelvoudigd of anderszins gebruikt worden zonder toestemming van de ondernemer.
Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.     Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.     Partijen kiezen ter zake van uitvoering van de Overeenkomst woonplaats te Leeuwarden. De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen.